BRAND Autósiskola

Brand Autósiskola Kft. www.brandjogsi.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

_______________________________________

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

2

I. Az Adatkezelő adata

Név: Brand Autósiskola Kft.
Székhely: 2366 Kakucs, Fő út 18/A.
Ügyintézési hely: 1184 Budapest Balassa u 2-10 Szent Lőrincz Vásárcsarnok (K-36 számú irodahelység)
E-mail címe: iroda@brandjogsi.hu
Telefonszáma: 06-70/293-8464
Honlap: www.brandjogsi.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Konz Nikolette

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata az adatkezelő székhelyén, továbbá a weboldalon érhető el.

II. Alkalmazandó jogszabályok

 • –  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • –  Az Európai Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet)
 • –  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • –  24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberekképzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól (GKM rendelet)
 • –  13/1992. (VI. 26.) NM rendelet – a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról(NM rendelet) – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)III. Fogalommeghatározások

page2image4065208304page2image4065208720page2image4065209008

 • –  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • –  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • –  „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;- „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,

3

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási

helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 • –  „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagyazonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • –  „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvekalapján hozzáférhető;
 • –  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyébszerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • –  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • –  „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • –  „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • –  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • –  „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • –  „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

IV. Az Adatkezelő által kezelt adatok

Az Adatkezelő tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése valósul meg:

IV.1 Szolgáltatás

page3image4067511024

4

Az Adatkezelő gépjármű vezető oktatási ezen belül elméleti és gyakorlati vizsgára történő felkésztés. Az oktatott nemzeti és nemzetközi kategóriák: „AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B”.

 • –  A gépjárművezető-képzés szabályozását a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a179/2011. Kormányrendelet, a 24/2005. (IV.21)évi GKM rendelet, vizsgadíjrendelet és orvosirendelet biztosítja. Ezen jogszabályok az alábbiakat rögzítik:
 • –  a vezetői engedély megszerzésének egészségügyi, személyi és tárgyi feltételrendszerét
 • –  a tanulók, a képzőszervek és az általuk foglalkoztatott szakemberek tevékenységét
 • –  dokumentummintákat, ennek adattartalmát, melyeket a gépjárművezető-képzés során használnikell.IV.2. Dokumentumok

  A képző szerv, azaz az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott – az alábbiakban felsorolt – olyan dokumentumokat használja, melyhez a tanulóktól személyes adatokat kér.

  A) Jelentkezési lap
  A jelentkezési lap a közlekedési hatóság által meghatározott tartalmú és szerkesztésű nyomtatvány. A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki. A tanfolyam elméleti részének, illetve a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tantárgynak az elvégzését az iskolavezető igazolja. Az iskolavezető igazolja az esetleges felmentéseket, a felmentések alapjául szolgáló okirat számának a bejegyzésével. Az igazolásokat aláírásával és a képző szerv bélyegzőjével érvényesíti. A jelentkezési lapon a tanuló által tett ilyen irányú nyilatkozatot a képviselet igazolására a közlekedési hatóságnak el kell fogadnia. A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezető által igazolt fénymásolatának a csatolásával történik. A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.

  A jelentkezési lappal összefüggésben a kezelt adatok:

  Általános adatok

 • –  beiratkozó neve, lánykori neve, születéskori neve
 • –  édesanyja neve
 • –  születési hely, idő
 • –  állandó lakóhely, tartózkodási hely
 • –  állampolgárság
 • –  személyi igazolvány szám
 • –  telefonszám, e-mail cím Különleges adatok
 • –  egészségügyi csoportra, korlátozásra, mentességre vonatkozó adat, felmentés alapjául szolgálóokirat száma
 • –  iskolai végzettség

5

B) A vezetési karton
A képző szerv a bizonylati album (vezetési karton) szerinti – a tanuló és a gyakorlati képzést végző képző szerv adataival kitöltött – vezetési kartont leadja okmányirodának (mint közlekedési hatóság). A közlekedési hatóság rávezeti a vizsgázó iktatószámát és abban az esetben hitelesíti, ha a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek eleget tett.

A vezetési kartonnal összefüggésben kezelt adatok:

Általános adatok

 • –  beiratkozó neve, lánykori neve, születéskori neve
 • –  születési hely, idő
 • –  értesítő cím Különleges adatok

– egészségügyi csoportra, korlátozásra, mentességre vonatkozó adat, felmentés alapjául szolgáló

bejegyzések
Egyéb adatok
– a 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet értelmében minden tanulót egyedi sorszámmal (tanuló

azonosító) lát el

C) Kötelező adatszolgáltatás
A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, illetve továbbítását a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH – 1138 Budapest, Váci út 188.) részére jogszabályok teszik kötelezővé.

A kezelt és továbbított adatok köre:

Általános adatok

 • –  beiratkozó neve, lánykori neve, születéskori neve
 • –  édesanyja neve
 • –  születési hely, idő
 • –  állandó lakóhely, tartózkodási hely
 • –  állampolgárság
 • –  személyi igazolvány szám
 • –  vezetői engedély (igénybe vett képzéstől függően)
 • –  telefonszám, e-mail cím Különleges adatok:
 • –  iskolai végzettség
 • –  egészségügyi csoportra, korlátozásra, mentességre vonatkozó adat, felmentés alapjául szolgálóokirat száma
 • –  pálya alkalmassági igazolás (igénybe vett képzéstől függően)Az Autósiskola működése során e-Titán Rendszert használja, ebben kerül rögzítésre az elméleti tanfolyamra jelentkezők személyes adatait. Az e-Titán rendszer üzemeletetője az E-Educatio Információtechnológia Zrt., melynek adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-107831/2016. Az e-Titán Rendszer használata során, a szolgáltatás igénybevételéhez a tanulónak személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. Az e-Titán Rendszer használata és a jogosítványszerzés érdekében a felnőttképzési szerződés megkötése után a következő személyes adatait rögzítjük (a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint a vizsgáztató közlekedési hatóság által előírt

page5image4066746928 page5image4066747216 page5image4066747504

6
kötelező adatok a közúti járművezetői vizsgához). Az e-Titán adatvédelmi tájékoztatója a

http://www.e-educatio.hu/wp-content/uploads/Adatvédelmi-nyilatkozat_EDU_2016.pdf érhető el.

A kezelt és továbbított adatok köre:

címen

Általános adatok

 • –  beiratkozó neve, lánykori neve, születéskori neve
 • –  édesanyja neve
 • –  születési hely, idő
 • –  állandó lakóhely, tartózkodási hely
 • –  állampolgárság
 • –  személyi igazolvány szám
 • –  vezetői engedély (igénybe vett képzéstől függően)
 • –  telefonszám, e-mail cím Különleges adatok:
 • –  iskolai végzettség
 • –  egészségügyi csoportra, korlátozásra, mentességre vonatkozó adat, felmentés alapjául szolgálóokirat száma
 • –  pálya alkalmassági igazolás (igénybe vett képzéstől függően)C) Egyéb kezelt dokumentumok
  Tanulóösszesítő és Vezetési nyilvántartó karton, valamint az elméleti oktatáshoz tanfolyamnapló. Ezen nyilvántartások a IV.2. A) és B) pontjában meghatározott adatokat tartalmazza.V. Adatkezelés jogalapja
  V.1. Az érintett önkéntes hozzájárulása

  Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik személy részére nem adja át.

  A hozzájáruló nyilatkozatot, életkortól függően, az alábbiak adhatják meg:

 • –  14. életév alatt: Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes adataikezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot neki kell aláírnia. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak papíralapon, személyesen lehetséges.
 • –  14. és 16. életév között: Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez történő hozzájárulásához a törvényes képviselő (szülei) bármelyikének a jóváhagyása szükséges, így a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása esetén, a hozzájáruló nyilatkozatot az érintettnek és a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak papíralapon, személyesen lehetséges.
 • –  16. életév felett: Amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez a törvényes képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a hozzájárulását maga írhatja alá. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása lehetséges

page6image4068220160

7

papíralapon, vagy digitális formában (e-mail, internetes felület). Az adatkezelő a honlapon megadott személyes adatokat haladéktalanul törli, amennyiben tudomására jut, hogy a kezelt adatok 16. életévét még be nem töltött érintett-re vonatkoznak és az adatkezelő nem rendelkezik az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulásával.

V.2. Szerződéses kötelezettség

Az Autósiskola a képzési szerződés időtartama alatt kezeli az adatokat a képzési szerződésben foglaltak teljesítése érdekében. A szerződéskötéssel és annak aláírásával a beiratkozó elfogadja és tudomásul veszi jelen tájékoztatóban foglaltakat és mintegy hozzájárulását adja adatinak kezeléséhez.

V.3. Jogi kötelem

A IV.2. C) pontban rögzített adatok körének kezelését és továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A Nemzeti és Közlekedési Hatóság részére a II.2. pontban felsorolt dokumentumokkal (jelentkezési lap, vezetési karton) és továbbítja a megjelölt személyes adatokat. A Hatóság adatvédelmi tájékoztatója az https://www.nkh.gov.hu/adatvedelem címen érhető el.

VI. Adatkezelő működésével kapcsolatos adatok kezelése

VI.1. Adatkezelés célja

Az Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, a II.1. pontban meghatározott tevékenység végzése céljából.

E körben az adatkezelés célja:

 • –  az Adatkezelő a II.1. pontban meghatározott szolgáltatás nyújtása, tanulókkal történőszerződéskötés érdekében
 • –  szolgáltatása teljesitése érdekében
 • –  Ügyfelekkel, tanulókkal történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartásVI.2. Adatkezelés időtartama
  • –  Azon jelentkezők adatait akikkel szerződéskötésre nem kerül sor 30 (harminc) napon belül törlésre kerülnek
  • –  A szerződéses jogviszony létrejötte esetén a jelentkezéstől számítva a jogviszony ideje alatt kezeli az autósiskola.
  • –  A jelentkezési lapot és a vezetési kartont az Adatkezelő 5 (öt) évig őrzi meg.
  • –  A felmentésről szóló igazolást, a vezetői engedély adatait, iskolai tanulmányokat tartalmazóiratokat a hatóságnak történő bemutatást követő 30 (harminc) napon belül törlésre kerülnek.VI.3. Adatkezelő által üzemeltetett internetes felületek A) A https://www.brandjogsi.hu weboldal

   Az Adatkezelő a www.brandjogsi.hu weboldalt első sorban a tanulók részére ad tájékoztatást.

   A honlap felületén az autósiskola módot ad arra, hogy azon keresztül történjen jelentkezési kérelem benyújtása. Az Autósiskola honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-kezelő adatbázisába kerülnek. Az Autósiskola a honlapon megadott adatokon kívül az adatkezelés céljának megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok köre ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az Autósiskola által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéken.

page7image4067191056 page7image4067191344 page7image4067191760 page7image4067192112

8

Kapcsolat aloldal: Az ügyfelek ajánlatkérésére, kapcsolatfelvételre tartja fent az autósiskola. E körben az érdeklődő neve, e-mail címe és telefonszáma kerül rögzítésre, mely a kapcsolatfelvételt követő 30 (harminc napon belül) szerződéskötéstől függetlenül törtlésre kerülnek.

A Cookie-k (Sütik): A cookie (süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A sütik feladat, hogy információt gyűjtsenek a látogatókról és eszközeiről, megjegyzi a megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az autósikola weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): Az autósikola, a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

B) Adatkezelő általa üzemeltetett Facebook
Az Adatkezelő Facebook Profillal rendelkezik. A közösségi oldalon lehetősége nyílik az ügyfélnek az autósiskolával személyes adatok megadása nélkül felvenni a kapcsolatot, illetve lehetőséget ad az autósiskola tanulói számára vélemény nyilvánításra. A profilon személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

VII. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

VII.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az adatkezelő teljesítse az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződést. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az e-Titán Rendszer az e- learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az adatkezelő a szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele alvállalkozói jogviszonyban álló szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.

Előfordulhat továbbá, hogy az adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű

page8image4085606832 page8image4085607120 page8image4085607408 page8image4085607760page8image4085608048

9

szempontból szükséges. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VII.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

VIII.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog
A tanuló az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

 • –  az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyenforrásból és mennyi ideig kezeli,
 • –  az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítotthozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségen elektornikusan, vagy postai úton levélben teljesíti.

VIII.2. A helyesbítéshez való jog

A tanuló az I. pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről a tanuló által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

VIII.3. A törléshez való jog

A tanuló az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • –  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módonkezelték
 • –  a tanuló visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • –  a tanuló tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • –  a tanuló személyes adatait jogellenesen kezelték
 • –  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogikötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • –  a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásávalkapcsolatosan került sor.A törlési kérelmet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

page9image4086512768

10

VIII.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

 • –  vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat,amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • –  az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásánakkorlátozását;
 • –  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokatjogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • –  tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amígmegállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az jogos indokaival szemben.Az adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Az adatkezelő a tanulót a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

  VIII.5. A tiltakozáshoz való jog

  Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatait

 • –  közvetlen üzletszerzés céljából,
 • –  az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásánakkeretében végzett feladat végrehajtásához,
 • –  az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
 • –  tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból kezeli.Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. Egyéb esetben az adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.VIII.6. Az adathordozhatósághoz való jog

  A tanuló jogosult arra, hogy a tanuló által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

  IX. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

  A tanuló által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először a kapcsolatot az adatkezelővel az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében szükésges felvenni. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy a tanuló nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre.

page10image4086941920

11

A) Felügyeleti hatósághoz fordulás
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

B) Bírósági jogorvoslathoz való jog
A tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).